Een schat van ervaring aan de hand van een aantal cases.

Case 1:

Nieuwe wetgeving schept ook kansen.

De uitdaging

Een online bank werd geconfronteerd met de introductie van complexe en zeer gedetailleerde wetgeving voor beleggingsdienstverlening (MiFID 2). Zij wilde weten hoe zij deze wetgeving het beste in haar organisatie kon implementeren.

De oplossing

Finnick heeft zich in de uitwerking niet beperkt tot een impactanalyse en een implementatieplan, maar ook gekeken of de beleggingsdienstverlening nog wel aan de klantbehoefte voldeed. Dit heeft ertoe geleid dat de beleggingsdienstverlening werd gewijzigd van ‘execution only’ dienstverlening in vermogensbeheer. Hierdoor werden klanten ‘ontzorgd’ doordat de bank voortaan de beleggingsbeslissingen nam.

Het eindresultaat

Mede dankzij een gedegen impactanalyse en een concreet en ‘to-the-point’ implementatieplan is het gelukt om de nieuwe beleggingspropositie tijdig te introduceren. Een helder communicatieplan heeft ertoe geleid dat de overgrote meerderheid van de klanten akkoord is gegaan met de gewijzigde dienstverlening. De bank is niet alleen compliant met de nieuwe wetgeving, maar heeft ook een verbeterde dienstverlening en tevreden klanten.

Case 2:

Samen ben je sterker en bereik je meer.

De uitdaging

Een online bank merkte dat haar klanten behoefte hadden aan alternatieve investeringsmogelijkheden naast de bestaande beleggingsdienstverlening. Zij wilde hierop inspelen door een nieuw crowdfunding product in de markt te zetten. Alleen beschikte zij niet over voldoende kennis en ervaring op het gebied van crowdfunding.

De oplossing

Na een uitgebreide marktanalyse is besloten om samen met een bestaande crowdfunding aanbieder een nieuwe propositie in de markt te zetten. Vervolgens is er een uitgebreide due diligence uitgevoerd om vast te stellen dat aan de kwaliteitseisen van de bank werd voldaan. Hierdoor kon de reputatie van de bank worden gewaarborgd, terwijl knelpunten tijdig in kaart konden worden gebracht.

Het eindresultaat

Als gevolg van de uitgebreide due diligence en een helder actieplan met concrete verbeterpunten wisten beide partijen waar ze aan toe waren. Daardoor bleek het mogelijk om snel duidelijke en concrete afspraken in een samenwerkingsovereenkomst te maken en kon in korte tijd een succesvol crowdfunding product in de markt worden gezet.  

Case 3:

Lobbyen om het gewenste resultaat te bereiken.

De uitdaging

Na de introductie van nieuwe wetgeving voor betaaldienstverlening (PSD 2) bestond er veel onduidelijkheid in de markt over de reikwijdte van de nieuwe wetgeving. Was deze nieuwe wetgeving alleen van toepassing op online betaalrekeningen of ook op online spaarrekeningen met een vaste tegenrekening? In het laatste geval zou de implementatie van de nieuwe wetgeving veel extra tijd en kosten met zich brengen.

De oplossing

Er is contact gezocht met diverse marktpartijen om in onderling overleg een gezamenlijk standpunt te bepalen. Dit heeft geleid tot een ‘position paper’ dat gezamenlijk met DNB is besproken. Daarbij is steeds het belang voor de markt benadrukt dat hier snel duidelijkheid over zou worden gegeven.

Het eindresultaat

Uiteindelijk heeft DNB naar aanleiding van de geuite zorgen overleg gezocht met Europese toezichthouders. Dit heeft geleid tot een schriftelijk standpunt van de Europese Commissie waarin het gezamenlijk standpunt van de diverse marktpartijen werd onderschreven. Hiermee werd op Europees niveau een ‘level playing field’ voor betaaldienstverlening gecreëerd.

Case 4:

Waar een brief van de toezicht­houder toe kan leiden.

De uitdaging

Naar aanleiding van nieuwe wetgeving voor beleggingsdienstverlening (MiFID 2) had de AFM een brief aan de sector gestuurd waarin zij de verwachting uitsprak dat reclames voor beleggen opnieuw zouden worden beoordeeld aan de hand van de nieuwe wetgeving. Een beleggingsonderneming wilde weten hoe zij ervoor kon zorgen dat zij aan de verwachtingen van de toezichthouder voldeed.

De oplossing

Eerst is het proces voor het opstellen van reclames voor beleggen geanalyseerd. Al snel bleek dat de reclameregels niet voor iedereen voldoende duidelijk waren. Daarom is een reclamebeleid opgesteld met voorbeelden van klantuitingen die wel/niet zijn toegestaan en ‘best practices’. Ook zijn met betrokken afdelingen afspraken gemaakt over de werkverdeling en wederzijdse verantwoordelijkheden. Tot slot zijn er interne trainingen over het nieuwe reclamebeleid verzorgd.

Het eindresultaat

Door het gehele proces voor de totstandkoming van reclames voor beleggen onder de loep te nemen, bleek het mogelijk tot een integrale aanpak te komen. Dit heeft ertoe geleid dat het voor iedereen duidelijk is wat er van hem/haar wordt verwacht en wat de wettelijke kaders zijn. Daardoor is de kwaliteit van beleggingsreclames over de gehele linie verbeterd, terwijl de beleggingsonderneming meer controle heeft over de naleving van reclamewetgeving.