Een schat van ervaring aan de hand van een aantal cases.

Case 1:

Hoe moet ik al die complexe regelgeving implementeren in mijn organisatie?

De uitdaging

Een online bank werd geconfronteerd met de introductie van complexe en zeer gedetailleerde wetgeving voor beleggingsdienstverlening (MiFID 2). Zij wilde weten hoe zij deze ingewikkelde regelgeving het beste kon implementeren in haar organisatie.

De oplossing

Finnick heeft gekozen voor een praktische en resultaatsgerichte benadering. Daarbij is niet alleen naar de tekst van de wet is gekeken, maar vooral naar het doel van de wetgeving (beleggersbescherming). Voldeed de beleggingspropositie nog wel aan de klantbehoefte? Dit heeft geleid tot een wijziging van de beleggingspropositie. Finnick heeft een duidelijk implementatieplan met concrete actiepunten opgesteld, zodat iedereen binnen de organisatie wist wat hij moest doen. Heldere en simpele communicatie met klanten was daarbij essentieel, zodat de klanten begrepen wat er ging veranderen.

Het eindresultaat

Dankzij een duidelijk actieplan, heldere communicatie en resultaatsgerichte benadering is het gelukt om de wetgeving tijdig in de organisatie te implementeren. Omdat de gewijzigde beleggingspropositie beter aansloot bij de kennis, ervaring en doelstellingen van de klanten, heeft dit verder geresulteerd in meer tevreden klanten.

Case 2:

Een efficiënt onderhandelings­proces met een goed resultaat

De uitdaging

Een online bank merkte dat haar klanten behoefte hadden aan alternatieve investeringsmogelijkheden naast de bestaande beleggingsdienstverlening. Zij wilde hierop inspelen door een nieuw crowdfunding product in de markt te zetten. Daarvoor wilde zij de samenwerking aangaan met een crowdfunding platform. Op welke wijze kon zij in korte tijd een goed crowdfunding product met duidelijke onderlinge afspraken neerzetten?

De oplossing

Finnick heeft eerst een uitgebreide due diligence uitgevoerd om vast te stellen of het crowdfunding platform een product kon bieden wat aan de (kwaliteits)eisen van de bank kon voldoen. Dit heeft geleid tot een concrete lijst met verbeterpunten, waardoor beide partijen wisten wat er nodig was om de samenwerking te laten slagen. Aan de hand hiervan is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met duidelijke afspraken over de wederzijdse rollen en verantwoordelijkheden, alsmede klantdocumentatie.

Het eindresultaat

Als gevolg van de uitgebreide due diligence en een helder actieplan met concrete verbeterpunten wisten beide partijen waar ze aan toe waren. Daardoor bleek het mogelijk om snel duidelijke en concrete afspraken in een samenwerkingsovereenkomst te maken en kon in korte tijd een succesvol crowdfunding product in de markt worden gezet.

Case 3:

Hoe krijg ik inzicht in complexe toezicht­wetgeving?

De uitdaging

Na de introductie van nieuwe wetgeving voor betaaldienstverlening (PSD 2) bestond er veel onduidelijkheid in de markt over de reikwijdte van de nieuwe wetgeving. Was deze nieuwe wetgeving alleen van toepassing op online betaalrekeningen of ook op online spaarrekeningen met een vaste tegenrekening? In het laatste geval zou de implementatie van de nieuwe wetgeving veel extra tijd en kosten met zich brengen.

De oplossing

Er is contact gezocht met diverse marktpartijen om in onderling overleg een gezamenlijk standpunt te bepalen. Dit heeft geleid tot een ‘position paper’ dat gezamenlijk met DNB is besproken. Daarbij is steeds het belang voor de markt benadrukt dat hier snel duidelijkheid over zou worden gegeven.

Het eindresultaat

Uiteindelijk heeft DNB naar aanleiding van de geuite zorgen overleg gezocht met Europese toezichthouders. Dit heeft geleid tot een schriftelijk standpunt van de Europese Commissie waarin het gezamenlijk standpunt van de diverse marktpartijen werd onderschreven. Hiermee werd op Europees niveau een ‘level playing field’ voor betaaldienstverlening gecreëerd.

Case 4:

Hoe moet ik voldoen aan de eisen die de toezicht­houder stelt?

De uitdaging

Naar aanleiding van nieuwe wetgeving voor beleggingsdienstverlening (MiFID 2) had de AFM een brief aan de sector gestuurd waarin zij de verwachting uitsprak dat reclames voor beleggen opnieuw zouden worden beoordeeld aan de hand van de nieuwe wetgeving. Een beleggingsonderneming wilde weten hoe zij ervoor kon zorgen dat zij aan de verwachtingen van de toezichthouder voldeed.

De oplossing

Eerst is het proces voor het opstellen van reclames voor beleggen geanalyseerd. Al snel bleek dat de reclameregels niet voor iedereen voldoende duidelijk waren. Daarom is een reclamebeleid opgesteld met voorbeelden van klantuitingen die wel/niet zijn toegestaan en ‘best practices’. Ook zijn met betrokken afdelingen afspraken gemaakt over de werkverdeling en wederzijdse verantwoordelijkheden. Tot slot zijn er interne trainingen over het nieuwe reclamebeleid verzorgd.

Het eindresultaat

Door het gehele proces voor de totstandkoming van reclames voor beleggen onder de loep te nemen, bleek het mogelijk tot een integrale aanpak te komen. Dit heeft ertoe geleid dat het voor iedereen duidelijk was wat er van hem/haar wordt verwacht en wat de wettelijke kaders zijn. Daardoor is de kwaliteit van beleggingsreclames over de gehele linie verbeterd, terwijl de beleggingsonderneming meer controle heeft over de naleving van reclamewetgeving.